กิจกรรมกองพัฒฯ

กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ “บัณฑิตนักคิด นักปฏิบัติ มีจิตสาธารณะ” กิจกรรมพัฒนําศักยภาพผู้นํานักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2565