กิจกรรมกองพัฒฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับคัดเลือกบุคคล/องค์กรดีเด่น ในกิจกรรมมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564