กิจกรรมกองพัฒฯ

กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 3/2564 และการดำเนินงานขับเคลื่อนวิศวกรสังคม