กิจกรรมกองพัฒฯ

กองพัฒนานักศึกษา ต้อนรับคณะนักศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ