กิจกรรมกองพัฒฯ

พิจารณานักศึกษาเพื่อเข้ารับพิจารณามอบทุนการศึกษา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช