กิจกรรมกองพัฒฯ

ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ประเพณีระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2564