กิจกรรมกองพัฒฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าผู้ทำประโยชน์แก่ท้องถิ่นและมหาวิทยาลัย เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติยศ ในฐานะศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563