กิจกรรมกองพัฒฯ

หอพักนักศึกษา มรภ.นศ. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําหอพักนักศึกษาตลอด 24 ชั่วโมง