กิจกรรมกองพัฒฯ

กองพัฒนานักศึกษาจัดอบรมการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน