กิจกรรมกองพัฒฯ

ประชุมผู้นำนักศึกษาถอดบทเรียนโครงการวิศวกรสังคม