กิจกรรมกองพัฒฯ

ประชุมปรึกษาหารือด้านการแนะแนวและงานพยาบาลกับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช