กิจกรรมกองพัฒฯ

กองพัฒนานักศึกษาได้จัดประชุมหารือการจัดกิจกรรมประกวดดาวเดือน