กิจกรรมกองพัฒฯ

กองพัฒนานักศึกษา จัดทำโครงการ กองพัฒนานักศึกษา จัดทำโครงการ "วิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”