กิจกรรมกองพัฒฯ

พิจารณาทุนการศึกษาจากคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาธนาคารไทยพานิชย์ ปีการศึกษา 2563