กิจกรรมกองพัฒฯ

ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าร่วมการประกวดผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ