กิจกรรมกองพัฒฯ

พิจารณาทุนการศึกษาจากคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ปีการศึกษา 2563