กิจกรรมกองพัฒฯ

การประชุมสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สมัยสามัญครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563