กิจกรรมกองพัฒฯ

ประชุมเสนอความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน "วิศวกรสังคม" ด้านการจัดการขยะชุมชน