กิจกรรมกองพัฒฯ

พิจารณาทุนการศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิณห์พร สถิตย์ภาคีกุล จากคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561