กิจกรรมกองพัฒฯ

ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมขององค์กรนักศึกษา