กิจกรรมกองพัฒฯ

ประชุมตรวจประเมินสุขาภิบาลร้านอาหาร ครั้งที่ 1/2563