กิจกรรมกองพัฒฯ

ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างข้อบังคับและระเบียบกองทุนพัฒนาและสวัสดิการนักศึกษา