กิจกรรมกองพัฒฯ

โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการพัฒนานักศึกษา ให้มีคุณธรรมตามอัตลักษณ์บัณฑิต 4 ประการ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563