กิจกรรมกองพัฒฯ

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอแผนความคุ้มครองอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2563