กิจกรรมกองพัฒฯ

ภาพบรรยากาศการเลือกตั้งองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563