กิจกรรมกองพัฒฯ

ประชุมปรึกษาหารือและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายสิ่งของขององค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ