Student development Division of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
IMG-LOGO
หน้าหลัก บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา

ลำดับ รูปประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภมาตร อิสสระพันธุ์ รองอธิการบดี
2 นางสาวสุดใจ สุขคง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
3 นายวุฒิชัย รัตนพันธ์ นักวิชาการศึกษา
4 นางสาวสุภาพร คงเพ็ชร นักวิชาการศึกษา
5 นายธนานันท์ ไข่แก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
6 นายธนาวุฒิ เลื่อนธรรม นักวิชาการศึกษา
7 นางรำเพย บัวจันทร์ นักวิชาการศึกษา
8 นางสาวกิตติยา วรรณวิจิตร นักวิชาการเงินและบัญชี
9 นางสาวภัทรา แฉล้ม นักวิชาการศึกษา
10 นางสาวสุรีมา มฤคี นักวิชาการศึกษา
11 นางสาวจิตตราพร พรหมเพ็ชร นักวิชาการศึกษา
12 นางสาวจุฑาสกนภ์ บุญนำ นักวิชาการศึกษา
13 นางสาวอภิญญา ทองทิพย์ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
14 นางสาวปุญพัฒน์ ไชยประยา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
15 นายสุรัตน์ บุญรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
16 นางสาวพักตร์พิมล สุดเอียด นักจัดการงานทั่วไป
17 นายพงศธร ส้มแป้น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป