Student development Division of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
IMG-LOGO
หน้าหลัก รายละเอียดข่าว ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้...
ข่าวทุนการศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับพิจารณาขอทุนการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔

กองพัฒนานักศึกษา - 13 มกราคม 2564 70 ครั้ง
img-news

ทุนการศึกษา มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา 2564

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล  เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษา (ทุนใหม่)  และรับทุนต่อเนื่อง  ประจำปีการศึกษา 2564 ทุนการศึกษาละ 15,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนฯ

มีความประพฤติเรียบร้อย และขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
ฐานะยากจน
มีผลการเรียน เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 1.50 ขึ้นไป
ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินกู้จากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือ กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) หรือทุนต่อเนื่องจากหน่วยงานใดๆ
วิธีการสมัคร  โดยน้องๆ นักศึกษาที่สนใจสมัครขอรับทุน สามารถเลือกสมัครได้  2  ทาง  กรุณาเลือกแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น คือ

การยื่นใบสมัครแบบเอกสารส่งทางไปรษณีย์พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่มูลนิธิฯ กำหนด ผ่านกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
การยื่นใบสมัครทางอินเทอร์เน็ต โดยเข้าเว็บไซต์ www.scholarship.tiscofoundation.org
*คู่มือสมัครออนไลน์*

หมายเหตุ  โปรดอ่านเงื่อนไขและรายละเอียดให้เข้าใจก่อนการสมัครขอรับทุนฯ

*สำหรับการยื่นใบสมัครแบบเอกสาร*

สมัครขอรับทุนการศึกษา – ทุนใหม่ ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการขอรับทุนฯ 
สมัครขอรับทุนการศึกษา – ทุนต่อเนื่อง ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการขอรับทุนฯ และแบบฟอร์มรายการใช้จ่ายเงินทุนการศึกษา
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม :  ระเบียบการขอรับทุนเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

 
1. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับพิจารณาขอทุนการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร

แสดงความคิดเห็น

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ โดยกรอกข้อมูลด้านล่างนี้