Student development Division of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
IMG-LOGO
หน้าหลัก รายละเอียดข่าว ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศ...
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

กองพัฒนานักศึกษา - 13 มกราคม 2564 21 ครั้ง
img-news

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้มีประกาศ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับสถาบัน ได้ดําเนินการพิจารณาเสร็จสิ้น เป็นที่เรียบร้อย ดังผลการพิจารณาต่อไปนี้ 
1. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

แสดงความคิดเห็น

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ โดยกรอกข้อมูลด้านล่างนี้