Student development Division of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
IMG-LOGO
หน้าหลัก รายละเอียดข่าว รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาโครงการทุนอุด...
ข่าวทุนการศึกษา

รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓

กองพัฒนานักศึกษา - 13 มกราคม 2564 74 ครั้ง
img-news

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ประกาศเพื่อขอรับทุนการศึกษาโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (กลุ่มที่ ๒ สําหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) สําหรับนิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ที่มีภูมิลําเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ ฐานะยากจน ความประพฤติดี และศึกษาในสาขาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
2. แนบท้ายประกาศทุนการศึกษาโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
3. ใบสมัครทุนการศึกษาโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร

แสดงความคิดเห็น

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ โดยกรอกข้อมูลด้านล่างนี้