Student development Division of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
IMG-LOGO
หน้าหลัก รายละเอียดข่าว ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักศึกษ...
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓

กองพัฒนานักศึกษา - 04 มกราคม 2564 72 ครั้ง
img-news

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๕ ข้อ ๗ ข้อ ๑๖ และข้อ ๑๗ แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย รางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ดังนั้น สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และ แนวทางการคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่สอดคล้องกับระเบียบและประกาศข้างต้นไว้ ดังนี้
1. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หลักเกณฑ์และแนวทางฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ตัวอย่างการให้คะแนน ดาวน์โหลดเอกสาร
3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบประเมิน ดาวน์โหลดเอกสาร
4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แนวปฏิบัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
5. สถานที่จัดส่ง ดาวน์โหลดเอกสาร

แสดงความคิดเห็น

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ โดยกรอกข้อมูลด้านล่างนี้