Student development Division of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
IMG-LOGO
หน้าหลัก รายละเอียดข่าว ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ให้นักศึกษาหลักสูตรปริญญ...
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ให้นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ และภาค กศ.บป. ชั้นปีที่ ๑, นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท, นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รับบัตรนักศึกษา

ผู้ดูแลระบบ กองพัฒนานักศึกษา - 14 ตุลาคม 2563 939 ครั้ง
img-news

        ด้วย ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาตลาดหัวอิฐ แจ้งกําหนดการรับบัตรนักศึกษา IPAC ของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ และภาค กศ.บป. ชั้นปีที่ ๑, นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท, นักศึกษา หลักสูตรปริญญาเอก และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโรงอาหารเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
        เพื่อให้การดําเนินการรับบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกําหนดให้นักศึกษา นําบัตรประจําตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด เพื่อเป็นหลักฐานในการติดต่อรับบัตร นักศึกษา ตามกําหนดการดังต่อไปนี้ 
 
1. กําหนดการการรับบัตรนักศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร

แสดงความคิดเห็น

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ โดยกรอกข้อมูลด้านล่างนี้