Student development Division of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
IMG-LOGO
หน้าหลัก รายละเอียดข่าว ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดซื้อวัสด...
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป ผงหมึก ตลับผงหมึก) พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้ดูแลระบบ กองพัฒนานักศึกษา - 05 ตุลาคม 2563 43 ครั้ง
img-news

       โดยที่สมควรปรับปรุงแนวปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งาน ทั่วไป ผงหมึก ตลับผงหมึก) เพื่อให้การจัดหาวัสดุสํานักงาน มีความสะดวก รวดเร็ว ตรงกับความต้องการ ใน ราคาที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

       อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับมติที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ จึงกําหนดแนวปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสํานักงานไว้ ดังเอกสารที่แนบมาด้วยนี้
1. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป ผงหมึก ตลับผงหมึก) พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร

แสดงความคิดเห็น

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ โดยกรอกข้อมูลด้านล่างนี้