Student development Division of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
IMG-LOGO
หน้าหลัก รายละเอียดข่าว ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง นักศึกษาที่ได้รับทุนการศ...
ข่าวทุนการศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง

ผู้ดูแลระบบ กองพัฒนานักศึกษา - 21 กันยายน 2563 290 ครั้ง
img-news

ด้วย คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้รับมอบหมายให้ ดําเนินการพิจารณาทุนการศึกษาโดยมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง สําหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีผล การเรียนที่ดี เป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน มีจิตสาธารณะ ร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาจนสําเร็จการศึกษา นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้ดําเนินการคัดเลือก นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิ นายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ให้ได้รับทุนการศึกษาตามเงื่อนไขของมูลนิธิ ดังต่อไปนี้ 
1. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ดาวน์โหลดเอกสาร

แสดงความคิดเห็น

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ โดยกรอกข้อมูลด้านล่างนี้