Student development Division of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
IMG-LOGO
หน้าหลัก รายละเอียดข่าว ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การคืนเงินค่าประกันอุบั...
ข่าวประกันอุบัติเหตุ

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การคืนเงินค่าประกันอุบัติเหตุส่วนเกิน

ผู้ดูแลระบบ กองพัฒนานักศึกษา - 21 สิงหาคม 2563 2495 ครั้ง
img-news

เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้เปิดให้นักศึกษาชำระค่าลงทะเบียนเรียนก่อนการจัดทำประอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2563 แล้วเสร็จ จึงทำให้มีนักศึกษาจำนวน 2,105 คน จ่ายค่าประกันอุบัติเหตุคนละ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) เพื่อให้การเก็บเงินค่าประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศให้นักศึกษาตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ รับเงินคืนค่าประกันอุบัติเหตุส่วนเกิน จำนวน คนละ 50 บาท ให้นักศึกษาผู้มีรายชื่อตามประกาศนำบัตรนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมใบเสร็จค่าบำรุงการศึกษาที่ 1/2563 รับเงินค่าประกันอุบัติเหตุส่วนเกิน ณ งานประกันอุบัติเหตุ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารปฏิบัติและศูนย์การเรียนรู้ ตามวันและเวลา ดังนี้
1. วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. นักศึกษาคณะครุศาสตร์
2. วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
4. วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การคืนเงินค่าประกันอุบัติเหตุส่วนเกิน ดาวน์โหลดเอกสาร
2. รายชื่อนักศึกษาจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

แสดงความคิดเห็น

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ โดยกรอกข้อมูลด้านล่างนี้