Student development Division of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
IMG-LOGO
หน้าหลัก รายละเอียดข่าว คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่ ๙๙/๒๕๖๓ ...
ข่าวประชาสัมพันธ์

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่ ๙๙/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพิ่มเติม

ผู้ดูแลระบบ กองพัฒนานักศึกษา - 10 สิงหาคม 2563 77 ครั้ง
img-news

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่ ๑๙๑๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อดําเนินการจัดระบบการให้ คําปรึกษาแก่นักศึกษา ระดับปริญญาตรี เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม เป็นบัณฑิตที่พึง ประสงค์ มีอัตลักษณ์ “เป็นบัณฑิตนักคิด นักปฏิบัติ มีจิตสาธารณะ” และได้รับคําแนะนําและคําปรึกษาทาง ด้านวิชาการ การปรับตัว การพัฒนาบุคลิกภาพ การทํากิจกรรมของนักศึกษา นั้น เนื่องจากมีการเพิ่ม กลุ่มเรียน และเพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษากลุ่มเรียนดังกล่าว อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา ๓๑ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น อาจารย์ที่ปรึกษา(เพิ่มเติม)
1. คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่ ๙๙/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร

แสดงความคิดเห็น

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ โดยกรอกข้อมูลด้านล่างนี้