Student development Division of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
IMG-LOGO
หน้าหลัก รายละเอียดข่าว ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ให้นักศึกษาภาคปกติ และ ภ...
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ให้นักศึกษาภาคปกติ และ ภาค กศ.บป. นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท, นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก, และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ถ่ายภาพเพื่อทําบัตรนักศึกษา รอบเก็บตก

ผู้ดูแลระบบ กองพัฒนานักศึกษา - 10 สิงหาคม 2563 282 ครั้ง
img-news

อ้างถึง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ให้นักศึกษาภาคปกติ และ ภาค กศ.บป. นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท, นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ถ่ายภาพเพื่อทําบัตรนักศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้แจ้งกําหนดการ การทําบัตรนักศึกษาใหม่ ในวันที่ ๑๔, ๑๙, ๒๕ และ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นั้น
เนื่องจากนักศึกษาดังกล่าวเข้ารับการถ่ายภาพเพื่อทําบัตรนักศึกษาไม่ครบถ้วน และเพื่อให้การ ดําเนินการทําบัตรนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศกําหนดการ และแนวปฏิบัติการถ่ายภาพเพื่อทําบัตรนักศึกษา รอบเก็บตก ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ประกาศกําหนดการ และแนวปฏิบัติการถ่ายภาพเพื่อทําบัตรนักศึกษา รอบเก็บตก ดาวน์โหลดเอกสาร

แสดงความคิดเห็น

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ โดยกรอกข้อมูลด้านล่างนี้