Student development Division of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
IMG-LOGO
หน้าหลัก รายละเอียดข่าว ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง นักศึก...
ข่าวทุนการศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ผู้ดูแลระบบ กองพัฒนานักศึกษา - 10 สิงหาคม 2563 440 ครั้ง
img-news

ตามที่ คณะรัฐมนตรีให้กระทรวงศึกษาธิการดําเนินโครงการเฉลิมราชกุมารีเพื่อเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยส่งเสริมให้เยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและจังหวัดที่มีอัตราการศึกษาต่อต่ํา ได้รับการ สนับสนุนการศึกษาให้สามารถเรียนต่อจนสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งเริ่มดําเนินการระยะที่ ๑ ตั้งแต่ปี การศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๖๓ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ดําเนินโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๗๗ นั้น
บัดนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษาได้แจ้งข้อมูลนักเรียนทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ดที่สําเร็จ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยมีนักเรียนทุนการศึกษาผ่านการ คัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยการยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรจาก สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จึงขอประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์รับทุนโครงการ ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้
1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร

แสดงความคิดเห็น

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ โดยกรอกข้อมูลด้านล่างนี้