Student development Division of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
IMG-LOGO
หน้าหลัก รายละเอียดข่าว รับสมัครทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ชมรมนิสิตเก่าจุฬาลง...
ข่าวทุนการศึกษา

รับสมัครทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลระบบ กองพัฒนานักศึกษา - 23 มิถุนายน 2563 913 ครั้ง
img-news

ในปีการศึกษา 2563  ชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ซึ่งกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 4 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
    
ผู้ขอรับทุนการศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
  1. เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  2. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายจากโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
  3.กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
  4.ไม่เป็นผู้กำลังรับทุนการศึกษาอื่นใด ยกเว้นเงินกู้ของรัฐบาล
  5.เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี

เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน
  1.ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาของชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2563
  2.คำรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา
  3.สำเนาเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา หรือผู้ปกครองทางกฎหมาย
  4.ระเบียนผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายจากโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช

การขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร
  1. สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร/คำรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา ผ่านทางเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช http://student.nstru.ac.th/ 
  2. ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา ส่งใบสมัครได้ทางไปรษณีย์ ลงชื่อผู้รับ คุณสมใจ ศุภฤทธิธำรง 1035/12 ถนนกะโรม 
  ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
1. ใบสมัคร ดาวน์โหลดเอกสาร
2. คำรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร

แสดงความคิดเห็น

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ โดยกรอกข้อมูลด้านล่างนี้