Student development Division of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
IMG-LOGO
หน้าหลัก รายละเอียดข่าว ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อปฏ...
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อปฏิบัตินักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามแนวทางและมาตรการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19 )

ผู้ดูแลระบบ กองพัฒนานักศึกษา - 01 มิถุนายน 2563 278 ครั้ง
img-news

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID - 19 ) ที่ประชุมกรรมการ บริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ มีมติให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในภาค การศึกษาที่ ๑ / ๒๕๖๓ และกําหนดให้เปิดภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และเป็นการเตรียม ความพร้อมของนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยฯ จึงขอประกาศ ข้อปฏิบัติของนักศึกษาใหม่ ดังเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ 
1. ประกาศเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อปฏิบัตินักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามแนวทางและมาตรการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19 ) ดาวน์โหลดเอกสาร

แสดงความคิดเห็น

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ โดยกรอกข้อมูลด้านล่างนี้