Student development Division of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
IMG-LOGO
หน้าหลัก รายละเอียดข่าว ประกาศเปิดเผยราคากลางและคํานวณราคากลาง โครงการ จัด...
ข่าวประกาศราคากลาง

ประกาศเปิดเผยราคากลางและคํานวณราคากลาง โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงตามสายภายในหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ผู้ดูแลระบบ กองพัฒนานักศึกษา - 01 เมษายน 2563 77 ครั้ง
img-news

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงตามสายภายในหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตําบลท่างิ้ว อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ โครงการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกสภาพแวดล้อมและการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง (C) (โครงการที่ ๓๐) กิจกรรมที่ ๑ จัดหาเครื่องเสียงตามสายภายในหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตําบลท่างิ้ว อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. ประกาศเปิดเผยราคากลางและคํานวณราคากลาง โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงตามสายภายในหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร

แสดงความคิดเห็น

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ โดยกรอกข้อมูลด้านล่างนี้