Student development Division of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
IMG-LOGO
หน้าหลัก รายละเอียดข่าว เตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายสำหรับนักศึกษาหรือบุค...
ข่าวประกันอุบัติเหตุ

เตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายสำหรับนักศึกษาหรือบุคลากร ที่ประสงค์จะเบิกค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลระบบ กองพัฒนานักศึกษา - 31 มีนาคม 2563 351 ครั้ง
img-news

ประกาศ

สำหรับนักศึกษาหรือบุคลากรคนใด ที่ประสงค์จะเบิกค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของมหาวิทยาลัย ให้เตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ดังนี้

1. ใบคำร้องขอรับค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุ ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษาโดยกรอกรายละเอียดในใบคำร้องให้สมบูรณ์
2. ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง)
3. ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง)
4. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (เป็นชื่อของผู้ขอเบิก) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ


** หมายเหตุ ส่งเอกสารดังกล่าวมาที่: กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280
1. ใบคำร้องขอรับค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุ ดาวน์โหลดเอกสาร

แสดงความคิดเห็น

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ โดยกรอกข้อมูลด้านล่างนี้