Student development Division of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
IMG-LOGO
หน้าหลัก รายละเอียดข่าว ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การจัด...
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การจัดเก็บค่าบํารุงหอพักขวัญสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พุทธศักราช ๒๕๖๒

ผู้ดูแลระบบ กองพัฒนานักศึกษา - 18 พฤศจิกายน 2562 126 ครั้ง
img-news

     ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดสร้างหอพักขวัญสุดา เพื่อเป็นศูนย์การศึกษา อาศัยและเอื้ออาทร (Living Learning and Caring Center) ที่มีคุณภาพต่อการเรียนรู้ เป็นที่พักอาศัย ได้มาตรฐาน มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการเรียน รวมถึงการส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกทักษะชีวิต และสร้างประสบการณ์จากการอยู่ร่วมกัน โดยเปิดบริการแก่นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ นั้น 
     จากคราวประชุมคณะกรรมการบริหารหอพัก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๔.๑ การกําหนดอัตราค่าบํารุงหอพักขวัญสุดา (โซน A) และคราวประชุม กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ระเบียบวาระ ที่ ๔.๖ พิจารณาอัตราอัตราค่าบํารุงหอพักขวัญสุดา (โซน A) มีมติเห็นชอบให้จัดเก็บอัตราค่าบํารุงหอพัก ขวัญสุดา (โซน A) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้
1. ประกาศเรื่องการจัดเก็บค่าบำรุงหอพักขวัญ ดาวน์โหลดเอกสาร

แสดงความคิดเห็น

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ โดยกรอกข้อมูลด้านล่างนี้