ข่าวประกาศราคากลาง

ประกาศเปิดเผยราคากลางและคํานวณราคากลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โครงการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๒ ของกองพัฒนานักศึกษา