ข่าวประกาศราคากลาง

ประกาศเปิดเผยราคากลางและคํานวณราคากลาง โครงการ จ้างปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ําประปาภายในหอพัก A ประจําหอพักนักศึกษา