Student development Division of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
IMG-LOGO
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมาของกองพัฒนาฯ
ประวัติความเป็นมาของกองพัฒนาฯ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

img-history

“กองพัฒนานักศึกษา” เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย ทำหน้าที่สนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรมและภาวะผู้นำ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านวิชาการ และทักษะวิชาชีพ จัดสวัสดิการเพื่อสร้างความพร้อมในการส่งเสริมการศึกษาแก่นักศึกษา วิวัฒนาการมาเป็นงานกิจการนักเรียน และพัฒนาขึ้นมาโดยลำดับ จนกระทั่งกลายเป็น “กองพัฒนานักศึกษา” ตามความในพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พุทธศักราช 2538 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 หน่วยงานนี้มีประวัติความเป็นมาในการจัดตั้งดังนี้

1. ยุคโรงเรียนฝึกหัดครู เมื่อครั้งที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้ง “โรงเรียนฝึกหัดครูนครศรีธรรมราช” เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2500 กรมการฝึกหัดครูได้แต่งตั้งนายแวว นิลพยัคฆ์ เป็นอาจารย์ใหญ่ และแต่งตั้งนายเกลิ่ม คงแสง อาจารย์โทโรงเรียนฝึกหัดครูตรังมาเป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายธุรการของโรงเรียนฝึกหัดครู โดยใช้ห้องทำงานในอาคารห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช (บริเวณสนามหน้าเมือง) เป็นที่ทำการของฝ่ายธุรการ นายเกลิ่ม คงแสง ได้ทำหน้าที่ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายธุรการดูแลงานกิจการนักเรียนมาโดยตลอด จนกระทั่งถึงเดือนมิถุนายน 2503 จึงย้ายที่ทำการของฝ่ายธุรการมาอยู่ ณ อาคารเรียน 5 บริเวณเชิงเขามหาชัย (ซึ่งเพิ่งก่อสร้างเสร็จ) งานกิจการนักเรียนได้ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางของสถานศึกษาแห่งนี้ดูแลงานกิจการนักเรียนมาตลอดยุคโรงเรียนฝึกหัดครู โดยมีผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายธุรการเป็นผู้บังคับบัญชา

2. ยุควิทยาลัยครู เมื่อกระทรวงศึกษาธิการได้ยกฐานะสถานศึกษาแห่งนี้ขึ้นเป็น “วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช” เมื่อ พ.ศ. 2512 ฝ่ายกิจการนักเรียนยังคงปฏิบัติภารกิจเดิมในอาคารหลังใหม่คือ อาคาร 6 (ห้อง 611) ขอบเขตของงานได้ขยายกว้างขึ้น เนื่องจากภารกิจการผลิตครูได้ขยายขึ้นเป็นระดับ ปกศ.ชั้นสูง และกรมการฝึกหัดครูได้เปลี่ยนสายการบังคับบัญชาของสถานศึกษาจากที่ขึ้นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ขึ้นตรงต่อกรมในฐานะเป็นหน่วยราชการส่วนกลาง ฝ่ายกิจการนักเรียนในยุคนี้จึงมีผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการเป็นผู้บังคับบัญชา

3. ยุคพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครูพุทธศักราช 2518 เป็นเหตุให้โครงสร้างส่วนราชการของสถาบันต้องปรับเปลี่ยนตามไปด้วย ในปีพุทธศักราช 2519 จึงมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราชเสียใหม่ ในประกาศดังกล่าวได้ปรับเปลี่ยนฝ่ายกิจการนักเรียนขึ้นเป็น “ฝ่ายกิจการนักศึกษา” โดยมีรองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชา

4. ยุคพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2527 เมื่อพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 ใช้ไปได้ระยะหนึ่ง ก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมความในพระราชบัญญัติฉบับเดิมบางมาตราเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติภารกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการเปิดสอนในสาขาวิชาอื่นนอกเหนือจากสาขาวิชาการศึกษา เมื่อรัฐสภาผ่านร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมในปีพุทธศักราช 2527 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราชเสียใหม่ งานกิจการนักศึกษามีรองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชา

5. ยุคพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ เมื่อประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏพุทธศักราช 2538 ได้ส่งผลให้สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราชต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานภายในสถาบันเสียใหม่ให้สอดคล้องกับความในพระราชบัญญัติ ในการ

แสดงความคิดเห็น

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ โดยกรอกข้อมูลด้านล่างนี้