Student development Division of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
IMG-LOGO
หน้าหลัก ภาพกิจกรรมกองพัฒฯ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ...
ภาพกิจกรรม

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563

ผู้ดูแลระบบ กองพัฒนานักศึกษา - 12 ตุลาคม 2563 32 ครั้ง
img-gallery

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563
     ในการนี้ ได้รับฟังรายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส จากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดตรังซึ่งเป็นพื้นที่การให้บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย ซึ่งในปีงบประมาณ 2563
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้ลงพื้นที่พัฒนาชุมชนท้องถิ่น จำนวนรวมทั้งสิ้น 156 หมู่บ้าน 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการศึกษา ให้แก่ประชาชน อาทิ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มรายได้ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตำบล 
โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      นอกจากนี้ องคมนตรียังได้บรรยายพิเศษ ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏในศตวรรษที่ 21 จำนวน 500 คน และเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาเข้าพบ เพื่อร่วมหารือแนวทางการพัฒนานักศึกษาด้วยการประสานประโยชน์ความร่วมมือระหว่างคณะในการลงพื้นที่เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ที่จะสร้างทักษะวิศวกรสังคม เพื่อให้นักศึกษาเป็นนักคิด นักสื่อสาร นักประสานความร่วมมือ และนวัตกรชุมชน

ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่...

อัลบั้มกิจกรรมกองพัฒฯ