Student development Division of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
IMG-LOGO
หน้าหลัก ภาพกิจกรรมกองพัฒฯ ชมรม TO BE NUMBER ONE ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช ต้อนร...
ภาพกิจกรรม

ชมรม TO BE NUMBER ONE ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช ต้อนรับ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม

ผู้ดูแลระบบ กองพัฒนานักศึกษา - 07 ตุลาคม 2563 102 ครั้ง
img-gallery

วัน พุธ ที่ 7 ตุลาคม 2563  ได้มีการบันทึกข้อตกลงระหว่างชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กับ ชมรม TO BE NUMBER ONE  โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ มาใช้ในการดำเนินงาน   ให้บรรลุผลสำเร็จ  โดย ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ของสมาชิกเครือข่ายในทุกรูปแบบ   สนับสนุนและส่งเสริมในการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกเครือข่าย TO BE NUMBER ONE  ให้สามารถดำเนินงานตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และชมรม TO BE NUMBER ONE  โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม เป็นต้นแบบของชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด และขยายผลสู่ชมรม TO BE NUMBER ONE อื่นๆ ต่อไป ร่วมกันรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมในการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา  ยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   TO BE NUMBER ONE  

 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่...

อัลบั้มกิจกรรมกองพัฒฯ