Student development Division of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
IMG-LOGO
หน้าหลัก ภาพกิจกรรมกองพัฒฯ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอแผนความคุ้มครองอุบัต...
ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอแผนความคุ้มครองอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2563

ผู้ดูแลระบบ กองพัฒนานักศึกษา - 28 พฤษภาคม 2563 116 ครั้ง
img-gallery

วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอแผนความคุ้มครองอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2563 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภมาตร อิสสระพันธุ์ รองอธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย  นางสาวสุดใจ สุขคง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา รองคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาจากทุกคณะ และกรรมการจากกองพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุม เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุประเภทต่างๆ และบรรเทาความเสียหายหรือสูญเสียที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตและร่างกายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุประเภทต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่ดำรงสภาพการเป็นนักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4  อาคารปฏิบัติการและศูนย์การเรียนรู้

อัลบั้มกิจกรรมกองพัฒฯ