Student development Division of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
IMG-LOGO
หน้าหลัก ภาพกิจกรรมกองพัฒฯ ภาพบรรยากาศการเลือกตั้งองค์การนักศึกษา ประจำปีการศ...
ภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศการเลือกตั้งองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลระบบ กองพัฒนานักศึกษา - 12 กุมภาพันธ์ 2563 553 ครั้ง
img-gallery

วันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดการเลือกตั้งองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในชื่อกิจกรรม "เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจการเลือกตั้ง" เพื่อส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยในสถานศึกษา พัฒนาศักยภาพให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตนักคิด นักปฏิบัติ มีจิตสาธารณะ โดยกิจรรมการเลือกตั้งองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ณ หอประชุมโรงอาหาร (เก่า) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

อัลบั้มกิจกรรมกองพัฒฯ